• 070 816 797
 • Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Račun
Poteka avtorizacija ...
×

Statut VD Kamnik

Statut Vaterpolskega društva Kamnik

Na podlagi 4., 8. in 9. člena Zakona o društvih (Ur. l. RS, št. 60/95, 89/99 in 61/06) je občni zbor Vaterpolaskega društva Kamnik, dne 06. 03. 2008 sprejel

STATUT
VATERPOLSKEGA DRUŠTVA KAMNIK

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Vaterpolsko društvo Kamnik je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki v okviru društva uresničujejo svoje interese s področja športa in rekreacije.

2. člen

Ime društva je: VATERPOLSKO DRUŠTVO KAMNIK (v nadaljnjem besedilu: društvo).
Skrajšano ime društva je VD KAMNIK.
Sedež društva je: MAISTROVA ULICA 15, 1241 KAMNIK.

3. člen

Društvo je pravna oseba zasebnega prava.

4. člen

Društvo ima svoj znak in žig.
Znak društva je umetniško upodobljena silhueta vaterpolista z žogo v vodi.
Žig društva je okrogle oblike premera 3 cm. V sredini žiga je znak društva, ob robu pa napis VATERPOLSKO DRUŠTVO KAMNIK.

5. člen

Društvo lahko sodeluje z drugimi organizacijami v Republiki Sloveniji, ki delujejo na področju športa in prispevajo k razvoju njegove in sorodnih dejavnosti. Društvo lahko samostojno sodeluje ali se včlani v sorodne mednarodne in tuje organizacije, ki imajo podobne namene in cilje.

6. člen

Delo društva in njegovih organov je javno. Svoje člane društvo obvešča:

 • s pravico vpogleda članov v zapisnike organov društva;
 • preko društvenega glasila;
 • preko sredstev javnega obveščanja.

Širšo javnost obvešča društvo o svojem delu tako, da so seje organov društva javne, da organizira okrogle mize, tiskovne konference, na svoje seje vabi predstavnike zainteresiranih organov, ustanov, organizacij ter predstavnike sredstev javnega obveščanja.
Za zagotovitev javnosti dela in dajanje točnih informacij o delu društva je odgovoren predsednik društva.

II. NAMEN IN NALOGE DRUŠTVA

7. člen

Osnovni namen društva je:

 • popularizacija športa, predvsem na področju vaterpola in plavanja,
 • aktivno animiranje svojih članov za tekmovanja, rekreacijo in zdravo življenje,
 • strokovno izobraževanje članov društva,
 • izmenjava izkušenj med člani društva in
 • stalno sodelovanje z drugimi sorodnimi organizacijami in institucijami.

8. člen

Svoj namen in cilje uresničuje društvo z izvajanjem naslednjih nalog za člane in zainteresirane nečlane:

 • organizira vse vrste rekreacij pod strokovnim vodstvom;
 • organizira strokovno izpopolnjevanje;
 • organizira strokovne ekskurzije doma in v tujini;
 • sodeluje z drugimi športnimi klubi in športnimi zvezami;
 • organizira športna in rekreacijska tekmovanja in druga srečanja;
 • omogoča udeležbo na raznih tekmovanjih;
 • organizira športne in druge tabore;
 • organizira tečaje za izpopolnjevanje športnega znanja.

III. ČLANSTVO

9. člen

Članstvo v društvu je prostovoljno.
Član društva lahko postane vsak državljan RS, ki je interesno povezan s športom in upravnemu odboru društva predloži pristopno izjavo, v kateri izrazi željo postati član in se zaveže, da bo deloval v skladu s statutom društva in plačeval članarino.
Član društva lahko postane pod enakimi pogoji tudi tuj državljan.
Član društva lahko postane tudi oseba od starosti 4 mesecev do dopolnjenega 15. leta starosti, vendar mora v tem primeru pred njenim vstopom v društvo pisno soglasje podati njen zakoniti zastopnik.

10. člen

Pravice članov so:

 • da sodelujejo v aktivnostih društva;
 • da volijo in so voljeni v organe društva;
 • da enakopravno izražajo svoje predloge in sugestije glede vprašanj, o katerih razpravlja in odloča društvo;
 • da pri uresničevanju svojih pravic uporabljajo društvene prostore in ostale tehnične zmogljivosti;
 • da so seznanjeni s programom in poslovanjem društva ter z njegovim finančno materialnim poslovanjem;
 • da imajo pravico do zagovora o vseh vprašanjih, ko se razpravlja o njihovih odgovornostih;
 • da se pritožijo zoper odločitve organov društva.

11. člen

Dolžnosti članov so:

 • da spoštujejo statut in druge akte ter sklepe organov društva;
 • da aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog društva;
 • da vestno in odgovorno razpolagajo z društvenimi sredstvi;
 • da s svojim vedenjem ohranjajo ugled in veljavo društva;
 • da redno plačujejo članarino;
 • da volijo in so voljeni v organe društva.

12. člen

Društvo ima redne in častne člane.
Naziv častnega člana lahko dobi član društva, ki ima posebne zasluge za razvoj in uspešno delo društva. Naziv častnega člana društva podeli društvo lahko tudi nečlanu, ki ima velike zasluge na področju delovanja društva. Naziv častnega člana podeljuje občni zbor na predlog upravnega odbora. Če oseba, ki se ji podeli naziv častnega člana, ni redni član društva, na sejah organov društva nima pravice odločanja.

13. člen

Članstvo v društvu preneha:

 • s prostovoljnim izstopom,
 • s črtanjem,
 • z izključitvijo,
 • s smrtjo.

Član prostovoljno izstopi iz društva, če upravnemu odboru pošlje pisno izjavo o izstopu.
Člana črta iz članstva upravni odbor, če ta kljub opominu ne plača članarine v tekočem letu.
O izključitvi člana iz društva odloča disciplinska komisija s sklepom. Sklep mora biti v skladu z določili veljavnega disciplinskega pravilnika.

IV. ORGANI DRUŠTVA

14. člen

Organi društva so:

 • OBČNI ZBOR
 • UPRAVNI ODBOR
 • NADZORNI ODBOR
 • DISCIPLINSKA KOMISIJA

OBČNI ZBOR
15. člen

Občni zbor je najvišji organ društva, ki ga sestavljajo vsi redni in častni člani društva.
Občni zbor je lahko reden in izreden.

16. člen

Redni občni zbor je enkrat letno.
Pristojnosti rednega občnega zbora so:

 • sprejema, dopolnjuje in spreminja statut in druge akte društva,
 • določa smernice delovanja društva in sprejema programe dela,
 • razpravlja o delu vseh ostalih organov društva,
 • sprejema zaključni račun in finančni načrt društva,
 • voli in razrešuje predsednika in člane upravnega odbora, člane nadzornega odbora in člane disciplinske komisije,
 • odloča o ustanavljanju sekcij v okviru društva,
 • določa višino članarine in pristopnine,
 • daje priznanja, pohvale in nagrade,
 • imenuje častne člane društva,
 • odloča o pritožbah zoper odločitve upravnega odbora in disciplinske komisije,
 • odloča o prenehanju in združitvi društva,
 • odloča o nakupu in prodaji nepremičnin,
 • odloča o statusnih spremembah društva ( pripojitvi ali spojitvi ),
 • pooblašča predsednika, da v trajanju mandata zaradi neaktivnosti, dolgotrajnejše bolezni ali drugih razlogov lahko zamenja do največ tri člane upravnega odbora.
 • odloča o drugih zadevah, ki jih predlagajo organi in člani društva v skladu z namenom in cilji društva.

17. člen

Redni občni zbor sklicuje upravni odbor najmanj sedem (7) dni pred dnevom sklica z javno objavo dnevnega reda.
Občni zbor odpre predsednik društva in ga vodi, dokler občni zbor ne izvoli delovnega predsedstva. Poleg tega občni zbor izvoli še zapisnikarja in dva overovitelja zapisnika, po potrebi pa tudi volilno komisijo, verifikacijsko komisijo in druge delovne organe.

18. člen

Izredni občni zbor se lahko skliče na zahtevo upravnega odbora, nadzornega odbor ali ene tretjine članov društva. Izredni občni zbor se skliče najmanj trideset (30) dni pred dnevom sklica z javno objavo dnevnega reda.
Na zahtevo upravičenih sklicateljev izrednega občnega zbora mora upravni odbor sklicati le-tega najpozneje v petnajst (15) dneh po sprejemu zahtevka. V nasprotnem primeru ga sklicatelji lahko skličejo sami.
Izredni občni zbor odloča le o vprašanju, zaradi katerega je sklican.

19. člen

Občni zbor je sklepčen, če je ob uri prevideni za začetek zasedanja navzočih več kot polovico članov z glasovalno pravico. Glasovalno pravico imajo vsi redni člani, ki so dopolnili 15 let in imajo plačano članarino. Člana, ki ni dopolnil 15. let, lahko zastopa le polnoletna oseba. V kolikor to ni eden od staršev, tak predstavnik potrebuje pisno pooblastilo zakonitega zastopnika rednega člana.
Če ob predvidenem času občni zbor ni sklepčen, prične z delom 30 minut kasneje, če je prisotnih vsaj 10 članov z glasovalno pravico.

20. člen

Občnemu zboru smejo prisostvovati tudi nečlani, ki so, ali želijo biti neposredno ali posredno povezani z delovanjem društva, vendar imajo le pravico posvetovalnega glasu, ne morejo pa glasovati ter odločati o zadevah, o katerih sklepa občni zbor.

21. člen

Občni zbor sklepa z večino prisotnih glasov.
Če se odloča o spremembi pravil ali o prenehanju delovanja društva, je potrebno, da za to glasujeta najmanj dve tretjini navzočih članov in da hkrati občnemu zboru prisostvuje najmanj polovica vseh članov.
Način glasovanja določi občni zbor. Ko se glasuje o razrešnici organov društva, o tem ne morejo glasovati člani organov društva.

22. člen

O delu občnega zbora se piše zapisnik, ki ga podpišejo delovni predsednik, dva overovitelja zapisnika ter zapisnikar.

23. člen

Sklepi rednega ali izrednega občnega zbora so obvezni za vse člane in organe društva.

UPRAVNI ODBOR
24. člen

Upravni odbor je operativno izvršilni organ društva, ki opravlja organizacijska, strokovno tehnična in administrativna dela ter vodi delo društva med dvema občnima zboroma po programu in sklepih sprejetih na občnem zboru.

25. člen


Upravni odbor šteje sedem (7) do devet (9) članov društva in sicer:

 • predsednik, ki ga izvoli občni zbor,
 • šest (6), ki jih izvoli občni zbor in
 • dva (2), ki ju lahko predlaga predsednik društva potrdi pa UO.

Izmed sebe člani upravnega odbora izvolijo podpredsednika društva. Mandatna doba članov upravnega odbora je 4 leta in so lahko ponovno izvoljeni.

26. člen

Pristojnosti upravnega odbora so:

 • izvaja sklepe občnega zbora;
 • za potrebe občnega zbora pripravlja:
 • poročila o delu in sklicuje občni zbor;
 • predloge za splošne akte društva;
 • pripravi predlog programa dela;
 • predlog za finančni načrt in zaključni račun;
 • izračuna in potrdi ceno vadnine;
 • skrbi za razvoj marketinga in ostalih oblik trženja;
 • vodi posle, ki zadevajo evidenco članov društva;
 • upravlja s premoženjem društva;
 • ustanavlja in ukinja komisije društva;
 • daje soglasje k predlogom predsednika za zamenjavo članov upravnega odbora;
 • uresničuje druge naloge, ki izhajajo iz aktov društva in naloge, ki mu jih še dodatno naloži občni zbor;
 • izmed članov društva s sklepom izbere fizično osebo, ki opravlja strokovna, tehnična in administrativna dela ter skrbi za koordinacijo med organi društva.

Upravni odbor je za svoje delo odgovoren občnemu zboru.

27. člen

Upravni odbor se sestaja po potrebi, vendar najmanj trikrat letno.
Seje sklicuje predsednik društva, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik. Seje sklicuje po lastni presoji ali na zahtevo ene tretjine članov upravnega odbora. Če predsednik ne skliče seje, lahko to storijo prizadeti člani upravnega odbora sami.
Upravni odbor sprejema veljavne sklepe, če je na seji navzočih več kot polovica članov. Veljavne sklepe sprejema z večino glasov prisotnih.

28. člen

Upravni odbor lahko za lažje, hitrejše in strokovnejše izpolnjevanje nalog imenuje komisije. Naloge, število članov in predsednike komisij določi upravni odbor s sklepom.
Člani komisije so lahko le člani društva. Izjemoma lahko društvo povabi k sodelovanju pri delu komisije zunanje sodelavce.
Za svoje delo so komisije odgovorne upravnemu odboru.

NADZORNI ODBOR
29. člen

Nadzorni odbor spremlja delo upravnega odbora in drugih organov društva ter opravlja nadzor nad finančno materialnim poslovanjem društva.

30. člen

Nadzorni odbor sestavljajo trije člani, ki jih izvoli občni zbor za dobo štirih let. Med seboj na prvi seji izvolijo predsednika.
Člani nadzornega odbora ne morejo biti obenem člani upravnega odbora. Lahko sodelujejo na sejah upravnega odbora, ne morejo pa odločati.

31. člen

Nadzorni odbor je sklepčen, če sta na seji prisotna dva člana. Veljavne sklepe sprejema z večino prisotnih. Enkrat letno obvezno poroča občnemu zboru.
Za svoje delo je nadzorni odbor odgovoren občnemu zboru.

DISCIPLINSKA KOMISIJA
32. člen

Disciplinska komisija na prvi stopnji odloča o disciplinskih prestopkih in kršitvah članov društva.

33. člen

Disciplinsko komisijo sestavljajo trije (3) člani, ki jih izvoli občni zbor za dobo 4 let.
Izmed sebe na prvi seji izvolijo predsednika.

34. člen

Disciplinska komisija vodi postopek in izreka disciplinske ukrepe po veljavnem disciplinskem pravilniku. Zoper sklep disciplinske komisije ima prizadeti član pravico pritožbe na občni zbor, kot drugostopenjski organ, ki dokončno odloči o zadevi.

35. člen

Disciplinske kršitve, ki jih obravnava disciplinska komisija so naslednje:

 • kršitve določb statuta;
 • nevestno in lahkomiselno sprejemanje in izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v društvu;
 • neizvrševanje sklepov organov društva;
 • dejanja, ki kakorkoli škodijo ugledu društva.

Disciplinski ukrepi so:

 • opomin,
 • javni opomin,
 • izključitev.

PREDSEDNIK DRUŠTVA
36. člen

Predsednik zastopa in predstavlja društvo pred državnimi in drugimi organi in organizacijami v državi in v tujini. Predsednika društva izvoli občni zbor za dobo 4 let in je hkrati tudi predsednik upravnega odbora. V času odsotnosti predsednika nadomešča podpredsednik upravnega odbora.

37. člen

Predsednik je odgovoren za delovanje društva v skladu s statutom in pravnim redom Republike Slovenije. Predsednik društva sklicuje seje občnega zbora, sklicuje in vodi seje upravnega odbora, skrbi za javnost in za zakonitost poslovanja ter skrbi za izvrševanje sklepov občnega zbora in upravnega odbora.
Po pooblastilu občnega zbora lahko predsednik društva v soglasju z upravnim odborom v trajanju mandata zaradi neaktivnosti, dolgotrajnejše bolezni ali drugih razlogov zamenja do največ tri člane upravnega odbora. O razlogih za zamenjavo mora obvestiti občni zbor.
Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru in upravnemu odboru.

V. FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE DRUŠTVA

38. člen


Društvo zagotavlja sredstva za svoje delovanje:

 • s članarino,
 • iz naslova materialnih pravic in dejavnosti društva,
 • z darili in volili,
 • s prispevki donatorjev in sponzorjev,
 • iz javnih sredstev (proračuna),
 • z lastno neposredno pridobitno dejavnostjo,
 • iz drugih virov.

39. člen

Pod lastno neposredno pridobitno dejavnostjo se šteje prihodek od:

 • organizacije in izvedbe športnih in drugih prireditev,
 • organizacije in izvedbe strokovnega izpopolnjevanja v športu in nudenja strokovnih uslug s področja vaterpolskega in plavalnega športa,
 • organizacije prevozov, potovanj in izletov,
 • prodaje športne opreme in športnih pripomočkov,
 • izvajanja založniške dejavnosti, propagande in marketinga,
 • prodaje hrane in pijač na in ob športnih in drugih prireditvah
 • razna dela … vendar le v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namena in ciljev nepridobitne dejavnosti.

40. člen

Društvo lahko neposredno opravljanje pridobitne dejavnosti poveri drugim osebam na temelju zakupne ali sorodne pogodbe. O poveritvi opravljanja pridobitne dejavnosti drugim osebam skladno z zakonom odloča upravni odbor.

41. člen

Za uresničevanje svojih ciljev lahko društvo ustanovi gospodarsko družbo za opravljanje pridobitne dejavnosti. O ustanovitvi gospodarske družbe na predlog upravnega odbora odloča občni zbor.

42. člen

Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodka nad odhodki, se mora tako ustvarjen presežek porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno.
O porabi presežka prihodka nad odhodki v tekočem letu sklepa občni zbor.
Vsaka delitev premoženja med njegove člane je nična.

43. člen

Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu z vsebinskim programom in letnimi finančnimi plani, ki jih sprejme občni zbor. Na rednem občnem zboru se vsako leto obravnava in sprejme zaključni račun.

44. člen

Finančno in materialno poslovanje društva opravlja pooblaščena finančna služba v skladu s predpisi, računovodskimi standardi za društva, sklepi upravnega odbora in občnega zbora.
Naloge s področja finančnega in materialnega poslovanja lahko opravlja fizična ali pravna oseba.
Odločitev za fizično ali pravno osebo mora temeljiti na ustrezno zagotovljenem obsegu dela in optimalnem finančnem učinku. Pogoje in načine opravljanja nalog določi upravni odbor.
Sklep v zvezi s tem sprejeme upravni odbor. Sredstva za delovanje finančne službe se na podlagi vsebinskega programa vsako leto določijo v finančnem planu društva. Z izbranim subjektom se sklene ustrezna pogodba.

45. člen

Društvo ima svoj poslovni (transakcijski) račun. Podpisnike določi upravni odbor.
Javnost finančnega in materialnega poslovanja društva se zagotavlja s pravico vsakega člana društva do vpogleda v finančno materialno dokumentacijo.

46. člen

Društvo ima premično in nepremično premoženje, ki je kot last društva vpisano v inventarno knjigo. S premoženjem društva upravlja upravni odbor.
Premičnine se lahko nakupijo ali odtujijo tretjim osebam le na podlagi sklepa seje upravnega odbora. O nakupu in odtujitvi nepremičnin društva odloča občni zbor društva.

47. člen

Društvo ima lahko tudi sponzorje. Sponzorji so lahko fizične ali pravne osebe, ki društvu materialno, moralno ali kako drugače pomagajo. Sponzorji lahko sodelujejo in razpravljajo na sejah zbora članov, nimajo pa pravice odločanja.

VI. JAVNOST DELA

48. člen

Delo društva je javno. Za zagotovitev javnosti dela je odgovoren predsednik društva.
Javnost se izključi, kadar se obravnavajo vprašanja, ki posegajo v človekovo osebno dostojanstvo in integriteto ali kadar tako soglasno sklenejo člani upravnega odbora oziroma občnega zbora.

VII. KONČNE DOLOČBE

49. člen

Društvo preneha delovati:

 • s sklepom občnega zbora z dvotretjinsko večino navzočih članov;
 • po samem zakonu.

V primeru prenehanja društva preide po poravnavi vseh obveznosti premoženje ustanovi, ki jo določi občni zbor. Proračunska sredstva se vrnejo proračunu.

50. člen

Za sprejemanje sprememb in dopolnil teh Pravil je pristojen občni zbor. Spremembe in dopolnitve Pravil se sprejemajo na enak način, kot se sprejemajo Pravila.

51. člen

Ta statut je sprejel občni zbor Vaterpolskega društva Kamnik dne, 6.3.2008 in stopi v veljavo takoj. Z dnem uveljavitve novega statuta društva preneha veljati Statut društva sprejet na ustanovnem zboru društva z dne, 6.12.2001.

Kamnik, 6.3.2008

Vaterpolsko društvo Kamnik:
Darko HOMAR
predsednik


VERJAMEJO V NAS

Vaterpolsko društvo Kamnik
Maistrova ulica 15, 1241 Kamnik
070  816 797
© 2024 Vaterpolsko društvo Kamnik. All Rights Reserved. Powered by Oblikovalnica